پر بازدید ترین مطالب

فاذا انسلخ الا شهر الحرم فاقتلوا‌ المـشرکین‌ حـیث‌ وجـد تموهم و خذوهم و احصروهم و القعدو الهم کل مرصدفان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة فخلوا سبیلهم‌ ان الله غـفور رحیم :هنگامی که …

نظر به ایـنکه یکی از مسائلی که مکرر در قرآن کریم درباره آن‌‌ سخن‌ رفته است مـسأله اهل بیت و خلافت اسـت، لازم است در امر حکومت و عدالت در این مبحث-که مربوط است به مساله‌ خاص …


آخرین مطالب