همه ی نوشته ها در: داستانک

داستانهای کوتاه آموزنده داستانک پند اخلاقی مفید قصه حکایت جالب ضرب المثل

اندکی تفکر …

وضعیت کنونی شما،
سرنوشت نهایی شما نیست.
روزهای خوب هم خواهند آمد...