کاهش مصرف کالري موجب افزايش طول عمر مي شودمفیدستان:

کاهش مصرف کالري موجب افزايش طول عمر مي شود


خبرگزاري آريا – طبق نتايج يک مطالعه جديد، محدود کردن مصرف کالري روند پيري را کُند مي نمايد.

به گزارش خبرگزاري آريا از مهر، مطالعات قبلي نشان داده اند که محدوديت مصرف کالري موجب کُند شدن روند پيري در کرم ها، مگس ها و موش هاي آزمايشگاهي شد، حال محققان دانشگاه دوک کاروليناي شمالي مي خواهند دريابند که آيا اين شيوه بر پيري بيولوژيکي انسان هم تاثير دارد.
دنيل بلسکي، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مي گويد: «پيري بيولوژيکي به معناي تحليل تدريجي و پيشرونده اعضاي بدن است که با افزايش سن تقويمي اتفاق مي افتد.»
وي در ادامه توضيح مي دهد: «اگر ما بتوانيم در سرعت روند پيري بيولوژيکي دخالت کنيم، امکان پيشگيري يا حداقل به تعويق انداختن شروع بسياري از بيماري ها و ناتواني هاي مرتبط با سن امکان پذير است.»
محققان در اين مطالعه به بررسي ۱۴۵ نفر که در طول ۲ سال ۱۲ درصد از کالري مصرفي شان را کاهش داده بودند پرداختند و آنها را با گروه کنترل متشکل از ۷۵ نفر که کالري شان را محدود نکرده بودند مقاسيه کردند.
در ابتداي مطالعه، ميانگين سن بيولوژيکي شرکت کنندگان هر دو گروه، ۳۷ سال و سن تقويمي شان نزديک به ۳۸ سال بود. سن بيولوژيکي براساس خواندن اعداد مرتبط با کلسترول کل، فشارخون و تعداد هموگلوبين محاسبه شد.
در طول دو سال مطالعه، سن بيولوژيکي گروه محدوديت کالري به طورميانگين ۰٫۱۱ سال به ازاي هر ۱۲ ماه افزايش يافت درحاليکه اين رقم براي گروه کنترل ۰٫۷۱ سال بود. به گفته محققان، اين اختلاف به لحاظ آماري قابل توجه است.لینک منبع

بازنشر: مفیدستان

برچسب ها

اندکی تفکر …

همیشه به کسی تکیه کنید
که خودش به کسی تکیه نکرده باشد
و او کسی نیست، غیر از خدا