زندگي در بند بايدها و نبايدها متوقف استمفیدستان:

زندگي در بند بايدها و نبايدها متوقف است


خبرگزاري آريا – طريق بايدها, بايدها و نبايدها

پيام هايي هست که از طرف والدين، همسالان يا جامعه به شما مي رسند و عبارات حاوي «بايد» را در ذهنتان تقويت مي کنند. اين «بايد» ها معياري مي شوند براي آنچه بايد خودتان را با آن بسنجيد. وقتي نمي توانيد با بايدهايتان کنار بياييد، خودتان را سرزنش مي کنيد و به خود مي گوييد:

بايد بهتر عمل مي کردم.
بايد هميشه شاد و خوشبخت باشم.
بايد کارآمدتر باشم.
بايد دوست يا همسر کاملي باشم.
بايد در همه کارهايم موفق باشم.

ممکن است اين بايدها را با انگيزه اشتباه بگيريد. ممکن است باور داشته باشيد که اين بايدها به شما کمک مي کنند تا تلاش کنيد آدم بهتري باشيد؛ اما بايدها درواقع به گونه اي مخرب، خشک هستند و مسيري را نشان مي دهند که زندگي با آن ها دشوار است. بايدها باعث مي شوند که احساس بي کفايتي، شرمساري، نااميدي يا ناکمي کنيد. اين فرايند، سودمند نيست و تنها باعث مي شود خودتان را تحقير کنيد.

يکي از روش هايي که مي توانيد از آن طريق بايدها را از تسلط بر زندگي تان بازداريد، جداکردن آن ها از ازش هاي سالم و معتبر است. ارزش ها مي توانند معنا و هدف فراهم کنند؛ يعني به شما کمک مي کنند به درونتان رجوع کنيد و شما را تشويق مي کنند کاري انجام دهيد که در نظر شما درست و باارزش است. به کمک معيارهاي زير مي توانيد تفاوت بين بايد و ارزش سالم را درک کنيد.

ارزش هاي سالم
۱- انعطاف پذيرند و براساس شرايط، استثناها را مدنظر قرار مي دهند. بايدهاي ناسالم، منعطف نيستند و مطلق نگرند. براي نمونه، اين اصل که شما بايد از ناراحت کردن ديگران بپرهيزيد، مي تواند قابل اجرا باشد، اما اگر در هر شرايطي خودتان را متعهد مي دانيد که به هر قيمتي نبايد ديگران را ناراحتي کنيد، حتي اگر به قيمت ناديده گرفتن نيازهاي ضروري خودتان باشد، اين ارزش ناسالم است. ارزش هاي ناسالم سخت، خشک و غيرقابل انعطاف هستند و اغلب کلماتي مانند هرگز، هميشه، همه، کاملا و… را شامل مي شوند. در اين موارد بايد از قانون وضع شده پيروي کنيد؛ در غير اين صورت احساس «بي ارزشي» و «بدبودن» مي کنيد.

۲- از شناخت و آگاهي خود فرد نشئت مي گيرند؛ نه ديگران: يعني اختياري هستند؛ نه اجباري، دارا بودن يک باور بدين معناست که شما آن را براي زندگي تان مورد بررسي قرار داده ايد و آن باور هنوز براي شما معنا دارد. در مقابل، ارزش هايي که منشا آن ها تاييد ديگران است، آن هايي هستند که شما بدون اين که تعيين کنيد چقدر با نيازها، شخصيت و شرايطتان هماهنگي دارند، آن ها را مي پذيريد و مطابق با ارزش هاي والدينتان هستند.

پذيريش بدون بررسي و شرط ارزش هاي والدين با ديگران مانند خريدن اتومبيل بدون معاينه فني آن است؛ يعني هرچه فروشنده مي گويد، مي پذيريد. شما کاري را انجام مي دهيد چون احساس مي کنيد مجبوريد آن را انجام دهيد؛ نه به خاطر اين که آن کار با نيازها، اهداف و تجربه زندگي شخصي تان هماهنگ است.

۳- واقع گرايانه هستند و به ارزيابي مثبت از پيامدها و نه ارزيابي منفي، متکي هستند. ارزش هاي واقع گرايانه اغلب به پيامدهاي مثبت منتهي مي شوند. هدف اين ارزش ها اين است که به چيزي منجر شوند که احساسي خوب در شما ايجاد کنند.

بايد غيرواقع گرايانه، به شما مي گويد به دنبال چيزي باشيد چون درست است، با وجود بها يا پيامد منفي اي که مي تواند براي شما داشته باشد. براي نمونه، غيرواقع گرايانه است که به ازدواجي بد ادامه دهيد فقط چون آدم «نبايد» طلاق بگيرد! پيامدهاي هيجاني که در طول سال ها گسترش مي يابند، فاجعه بار خواهند بود؛ يعني به اصولي بي معنا منجر مي شوند.

۴- ارتقادهنده، غني و پربارکنندگي زندگي هستند، نه محدودکننده آن. ارزش هاي شما بايد به شما اجازه بدهند نيازهاي هيجاني، عقلاني و جسماني تان را دنبال کنيد. ارزش هاي سالم شما را وادار نمي کنند آنچه در زندگي تان اهميت دارد، فدا کنيد. براي نمونه، اصولتان از شما مي خواهد هميشه و به هر قيمتي خوشحال و بانشاط باشيد. اين ارزش موجب غني سازي زندگي تان نمي شود، زيرا حق شما را براي تجربه دامنه وسيعي از هيجانات ناديده مي گيرد. شما گاهي نياز داريد ناراحت، ناکام يا عصباني باشيد!

فرصت هاي زيادي در زندگي وجود دارد که به خودتان فشار آوريد سعي کنيد بهتر باشيد. شما مي توانيد روش هاي سالمي پيدا کنيد که زندگي تان را براساس ارزش هاي بنيادي خود شکل دهيد. شما به دو طريق به عزت نفستان حمله مي کنيد:

اول) با درپيش گرفتن اصول ناهماهنگ با شخصيت خودتان. اين اصول شما را ترغيب مي کند خودتان را با برخي از مفاهيم کمال گرايي مقايسه کنيد. وقتي در چنين آزمون غيرممکني مردود شويد، عزت نفستان قرباني مي شود و از طرف اين منتقد دروني، به شدت آسيب مي بينيد.

دوم) بايدها در زمينه هاي اخلاقي به دنبال شما مي آيند؛ يعني بايدهاي شما ممکن است مفهوم ضمني خودساخته اي از درست يا نادرست در موقعيت هايي داشته باشند که هيچ ربطي به ارزش هاي اخلاقي تان ندارد. براي مثال، اگر والدين شما اصرار دارند که سليقه هاي شخصي شما در لباس پوشيدن، موسيقي يا انتخاب دوستان، «نادرست» هستند، ممکن است به بايدهايي متوسل شويد که موضوعات مربوط به سليقه و ترجيح هاي شما را به موضوعي اخلاقي تبديل کند.

کمي زمان صرف کنيد و در طول اين هفته بررسي کنيد کدام بايدهايتان به اصول انتقاد تبديل شده اند و باعث مي شوند درباره خودتان احساس بدي داشته باشيد. با فهرست کردن همه بايدهايي که به ذهنتان مي رسد شروع کنيد. به فرايند به چالش کشيدن بايدهاي آسيب زا و ناسالم خودتان ادامه دهيد و آن ها را تا حد ممکن منعطف سازيد. همچنين ارزش هايي را مشخص کنيد که راهبردهاي سالمي هستند که خواهان آن ها هستيد و زندگي با آن ها را انتخاب مي کنيد.
منبع:مجله راز/برترين هالینک منبع

بازنشر: مفیدستان


عبارات مرتبط

زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استبرترین ها مجله اینترنتی ۱۳۹۴۱۱۴ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استسایت بیتوته ۱۳۹۴۱۱۹ کارت تصاویر دیدنی مرکز تخصصی کاشت مو  زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است مجموعه برای زندگی بهتر طریق بایدها بایدها و نبایدها پیام هایی هست که از طرف والدین، همسالان بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است لادین زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۹۱۵ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استعکسگنجیت زندگیدربندبایدهاونبایدهامت ۱۳۹۵۹۵ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استگروه اینترنتی نیک صالحی ۱۳۹۴۱۲۶ داشتنی در زندگی از خودت تشکر کن روش آسان برای افزایش سلامت درون زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است برچسب ها بایدها و نبایدها زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است آکاآکاایران ۱۳۹۴۸۲۰ باید همیشه شاد و خوشبخت باشم باید کارآمدتر باشم باید دوست یا همسر کاملی باشم باید در همه کارهایم موفق باشم زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است بایدها و بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استمجله اینترنتی شیثار زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۹۱۱ نبایدها متوقف است در این بخش اطلاعات تکمیلی راجع به بر چسب زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است را برای شما دوستان داریم و مواردی که با بر چسب زندگی در بند بایدها بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استمجله اینترنتی راویــان زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۴۹۲۷  مجله اینترنتی راویان روانشناسی دکوراسیون آموزش آشپزی سرگرمی زیبایی مو گالری عکس مدو لباس سبک زندگی تماس با ما جستجو زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است مطالب تصادفی بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۱۰۱ صفحه اصلی موفقیت رازهای موفقیت زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقف ۱۳۹۵۵۲۸ در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است لادین زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۹۱۵ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استعکسگنجیت زندگیدربندبایدهاونبایدهامت ۱۳۹۵۹۵ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استگروه اینترنتی نیک صالحی ۱۳۹۴۱۲۶ داشتنی در زندگی از خودت تشکر کن روش آسان برای افزایش سلامت درون زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است برچسب ها بایدها و نبایدها زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است آکاآکاایران ۱۳۹۴۸۲۰ باید همیشه شاد و خوشبخت باشم باید کارآمدتر باشم باید دوست یا همسر کاملی باشم باید در همه کارهایم موفق باشم زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است بایدها و بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استمجله اینترنتی شیثار زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۹۱۱ نبایدها متوقف است در این بخش اطلاعات تکمیلی راجع به بر چسب زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است را برای شما دوستان داریم و مواردی که با بر چسب زندگی در بند بایدها بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف استمجله اینترنتی راویــان زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۴۹۲۷  مجله اینترنتی راویان روانشناسی دکوراسیون آموزش آشپزی سرگرمی زیبایی مو گالری عکس مدو لباس سبک زندگی تماس با ما جستجو زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است مطالب تصادفی بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفاست ۱۳۹۵۱۰۱ صفحه اصلی موفقیت رازهای موفقیت زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقف ۱۳۹۵۵۲۸ در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگی در بند بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است زندگیدربندبایدهاونبایدهامت ۱۳۹۵۱۰۸ زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ممکن است این بایدها را با انگیزه اشتباه بگیرید ممکن است باور داشته باشید که این بایدها به شما کمک می کنند تا تلاش کنید آدم بیشتر زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است میهن دکتر زندگیدربندبایدهاونبایدهامتوقفا ۱۳۹۴۹۲۳ ۵ آوريل ۲۰۱۵ تمرینات هوازی در آب · کفش طبی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ خاطرگی · راهنمای گذر از بحران عاطفی · زندگی در بند بایدها و نبایدها متوقف است ۱۶ سپتامبر بیشتر

برچسب ها

اندکی تفکر …

دهان شما خروجی افکار شماست...
وقتی باز میشود سریعترین راه برای درک شخصیتتان در اختیار مخاطب قرار میگیرد، مواظب ویترین شعورتان باشید،تا افکار و وجودتان خریدارهای بیشتر داشته باشد.